تبلیغات
وبسایت رسمی مدرسه راهنمایی دخترانه شهید نامجو - شعار مدرسهشعار مدرسه

نوشته شده توسط مدرسه شهید نامجو در شنبه 14 فروردین 1389 06:59 ب.ظ -

1- عنوان شعار
تکریم ،تهذیب ، تحصیل ، شکوفایی 

2- دلایل و ضرورت انتخاب شعار

واژه های برگزیده شده (تکریم وتهذیب)لازمه ی کار آموزشی است بطوریکه در راس آموزش قرار میگیرند .گرامی داشتن هر انسانی آرامش خاطر رابرای او به همراه می آوردوحس اعتمادبه نفسش را افزایش میدهد واگر انسانی احساس کند در نظر دیگران موجه ومورد پذیرش است با تقویت نمودن ایمان واعتقاد وسوق دادن روح وفکر بسوی مسائل آموزنده ودوری از عوامل مخل آموزش که همانا معنای تهذیب است میتواند راههای کسب مؤفقیت را بدست بیاورد وبه خصوص در مقطع راهنمایی که دانش آموزان نیازمند هدایت وراهنمایی بیشتری هستند تا راه درست خود رابیابند. لذا با بکار بستن موارد ذکر شده به روش صحیح وبا کمک مسولین امرمیتوانند استعداد های نهفته ی خودرا در مسیر شکوفایی هدایت نموده به معنی واقعی شکوفایی دست یابند.3- اهداف

با توجه به واژه تکریم وحاکم نمودن احترام و عزت در جو آموزشی باعث بالا رفتن حس اعتماد به نفس در معلمان ، دانش آموزان وحتی اولیا ء می گردد و همچنین واژه تهذیب که پاک سازی ذهن و روح ازعوامل مخل آموزش است باعث می شود که تمامی اعضا ذهن و فکرشان به سوی آموزش صحیح باشد .
تحصیل:یعنی یادگیری نکات کلیدی و مهمی که میتواند راههای رسیدن به اهداف و شکوفا شدن استعدادها رادرما به وجود آورد.
به شکوفایی رسیدن یعنی به حد نهایت آموزش دست یافتن و تحقق پیدا کردن اهداف آموزشی وکسب مدارج بالای علمی.4-نحوه ی اجرا ، مدت زمان و زمانبندی

 اجرای این طرح بدینگونه است که ابتدا احترام از جانب آموزشگاه نسبت به دانش آموزان واولیاء آنها حفظ شده و به دانش آموزان نیزتعلیم داده میشود تا به دیگران احترام بگذارند و اصول صحیح ان را فرا بگیرندوبا غنی کردن اوقات فراغت دانش آموزان با کلاسهای آموزشی واعتقادی، فکر وذهنشان را از سایر مواردی که مخل آموزش ومعنویت است پاک نموده تا مطالب کتب درسی را به طرزصحیح به آنان آموزش دهند.
در طول یک سال تحصیلی این شعار را بکار میبریم.5- روش ، امکانات و نیروی انسانی (منابع )

این روش توسط کادر اداری در مدرسه ودبیران در کلاس درس وآموزش به اولیاء در جلسات توجیهی وتشویق دانش آموزان برتر در حضور دانش آموزان دیگر وتقدیر از خانواده هایی که ،هم در زمینه همکاری با آموزشگاه (با این طرح) دست یاری دادند وهم خودشان عاملین به این امرهستند اجرا میشود.در این روش احترام متقابل ،پرورش فکر وذهن بسوی خلاقیت ،حصول کارآمد ترین روشها در امر آموزش ودست یابی به هدف نهایی که هماناشکوفا کردن استعدادهای نهفته دردانش آموزان است مورد توجه قرار میگیرد.


6-گستره فعالیت ( مخاطب و محدوده )

 مربیان :کادر اداری که شامل (مدیر -معاونین آموزشی–پرورشی) وکادر آموزشی(معلمان) .مخاطبین: دانش آموزان و اولیاء آنها میباشند.


7- نتایج

با توجه به واژه تکریم ،که آموزش احترام وگرامی داشتن متقابل میان معلمان و دانش آموزان است.حس اعتماد به نفس در دانش آموزان را بالا می برد وآنها با داشتن اراده ای قوی و حس خودباوری در مورد آینده بهتر تصمیم می گیرند.
با توجه به واژ ه تهذیب که اگر به روش صحیح و در معنای خود به کار رود باعث پاک شدن ذهن دانش آموزان از عوامل مخل آموزش شده و موجب میگردد که دانش آموزان با روش صحیح آموزش آشنا شوند و بدینوسیله سطح معلومات خود را افزایش داده ومطالب گسترده تری را بیاموزند .
تحصیل به دست آوردن دانش موردنیاز با توجه به دوره آموزشی ومقطع تحصیلی و کسب مطالب علمی که توسط دبیران آموزش داده میشود وبه شکوفایی رسیدن یعنی به حد نهایت هدف دست یافتن و شکوفا شدن ستعدادهای نهفته و در جهت مثبت استفاده نمودن ازنعمت های خدادادیست .


8- نظارت و ارزیابی

با توجه به این مسئله که این طرح توسط مسئولین آموزشگاه مطرح واجرا میشود کششی دوسویه است هم از طرف آموزشگاه نظارت وارزیابی میگردد. وهم ممکن است این نظارت از سوی اولیاء نیز در خصوص تکریم ارباب رجوع صورت پذیرد.


9- تاریخ تایید شعار در شورای دبیران با ذکر تعداد اعضای حاضر

تاریخ تایید شعار 18 / 8 / 88 با حضور28 نفراز همکاران در روز برگزاری شورای دبیران .


فرستاده شده در درباره --> شعار مدرسه --> سال تحصیلی 89-88 ، | دیدگاه |