تبلیغات
وبسایت رسمی مدرسه راهنمایی دخترانه شهید نامجو - راهبردهای عملی در ارتباط والدین با نوجوانانراهبردهای عملی در ارتباط والدین با نوجوانان

نوشته شده توسط مدرسه شهید نامجو در سه شنبه 17 فروردین 1389 05:32 ب.ظ -

HTML clipboard

* ایجاد ارتباط مناسب

* عدم ایجاد محدودیت وسخت گیری شدید وهمچنین خودداری از سهل
گیری و آزاد گذاری

*عدم اعمال اجبار در پذیرش تفکرات والدین

* ناتوانی والدین در کنترل هیجانات خود

*توجه به ارزشها ، استعدادها وتواناییهای نوجوان

* خودداری از نظارتهای باز پرس گونه

* خوداری از انتقادهای ویرانگر ومخرب

* خوداری از غرور وخود خواهی والدین وتاکید زیاد بر مساله سن

*ایجاد فرصت های مناسب برای درد دل نوجوانان

*آشنایی با روابط دوستانه نوجوان به صورت برقراری ارتباطات
خانوادگی
 


فرستاده شده در مشاوره ، | دیدگاه |